Esmaabi õnnetustel

  • Hingamisraskusi tundev isik tuleb viia värskesse õhku. Kui kannatanu on meelemärkuseta, tuleb alustada kunstlikku hingamist ja toimetada kannatanu arsti hoole alla.
  • Maagaasi põlemisel tekib süsihappegaas ja veeaur. Koos suitsugaasidega eraldub looduslikult põlemisõhus olev lämmastik (õhus on lämmastikku 79% ja hapnikku 21%). Põlemistingimustest, temperatuurist ja hapniku osarõhust sõltuvalt moodustab väike osa kõrgel temperatuuril (> 1400 ° C) olevast lämmastikust lämmastikoksiide. Kui maagaasi põlemisel ei ole mingitel põhjustel küllaldaselt põlemisõhku, tekib süsinikoksiid (CO) ehk vingugaas.  Vingugaas on mürgine gaas, mis isegi väikestes kogustes tõkestab hapniku transpordi veres.
  • Kui on põhjust oletada, et kannatanu sai vingugaasi mürgituse, viiakse kannatanu värskesse õhku. Elustuskatseid tuleb alustada kohe ja kannatanu tuleb kiiresti toimetada arsti hooldada.
Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top