Esmaabi õnnetustel

  • Hingamisraskusi tundev isik tuleb viia värskesse õhku. Kui kannatanu on meelemärkuseta, tuleb alustada kunstlikku hingamist ja toimetada kannatanu arsti hoole alla.

  • Maagaasi põlemisel tekib süsihappegaas ja veeaur. Koos suitsugaasidega eraldub looduslikult põlemisõhus olev lämmastik (õhus on lämmastikku 79% ja hapnikku 21%). Põlemistingimustest, temperatuurist ja hapniku osarõhust sõltuvalt moodustab väike osa kõrgel temperatuuril (> 1400 ° C) olevast lämmastikust lämmastikoksiide. Kui maagaasi põlemisel ei ole mingitel põhjustel küllaldaselt põlemisõhku, tekib süsinikoksiid (CO) ehk vingugaas. Vingugaas on mürgine gaas, mis isegi väikestes kogustes tõkestab hapniku transpordi veres.

  • Kui on põhjust oletada, et kannatanu sai vingugaasi mürgituse, viiakse kannatanu värskesse õhku. Elustuskatseid tuleb alustada kohe ja kannatanu tuleb kiiresti toimetada arsti hooldada.