Eesti Gaasiliit 25 Eesti Gaasiliit on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtliku liikmesoleku alusel maa- ja vedelgaasi (küttegaasi) Eestisse sisseveo, transpordi, müügi, rakendamise ning kasutamisega tegelevaid Eesti Vabariigi juriidilisi isikuid.
Avaleht2021-04-13T11:11:15+03:00

Liidu tegevuse põhisuunad

  • Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja üksikisikutega, Liidu ja tema liikmete esindamine vajaduse korral kohtutes, arbitraais ja vahekohtus;

  • Osalemine või kaasaaitamine gaasimajandust puudutavate õigus- ja normatiivaktide väljatöötamisel, sh oma seisukohtade avalikustamine nimetatud küsimustes;

  • Gaasimajanduse alase informatsiooni hankimine ja vahendamine ja levitamine, sh reklaami ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;

  • Gaasialase täienduskoolituse korraldamisele kaasaaitamine;

  • Oma liikmetele õigusabi andmise ja konsultatsioonide korraldamine;

  • Liidu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonidega ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;

  • Osalemine erialaterminoloogia ühtlustamisel;

  • Igasugune tegevus, mis on suunatud Liidu eesmärkide saavutamiseks.

Eesmärk

Liidu tegevuse eesmärgiks on kaasaaitamine Eesti gaasimajandusharu majanduslikule ja tehnilisele arengule, Liidu liikmete taotluste elluviimine Liidu põhikirjas kirjeldatud tegevussuundade ulatuses ning nende huvide ja õiguste kaitsmine lähtudes vaba konkurentsi põhimõttest.

Juhtimine

Liidu juhtorganid on Liidu liikmete üldkoosolek, juhatus ja alatiselt tegutsev direktsioon (tel +3725246885, e-post: info@gaasiliit.ee, aadress: Tallinn)

Tegevus

Liit arendab tegevust kõikides põhikirjalistes tegevussuundades (olulisemad – õigus- ja tehniline normiloome, info ja teabe edastamine ja vahetamine, liikmete õiguste kaitsmine ning välissuhete arendamine).

Viimased uudised

Eesolevad üritused

Go to Top