Standardid

Eestis gaasivaldkonda puudutavatest standarditest on valdav enamik ingliskeelsetena ülevõetud Euroopa standardimissüsteemi (CEN, CENELEC) standardid (nende tähises on lühend EN). Eestis tunnustatud standardite kinnitamise õigus on Eesti Standardikeskusel standardite tähis algab lühendiga EVS). Eesti standardina on koostatud ka üks algupärane gaasiala standard (EVS 884:2005 Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele).

Kõigi Eesti standardite nimekirjad ICS gruppidena või kataloogina on kättesaadavad Eesti Standardikeskuse (EVS) koduleheküljel www.evs.ee. Maagaasi ja vedelgaasi (LPG) kasutamisega seotud standardeid on Eesti standardite hulgas üle 100 maagaasi puudutavas temaatikas ja üle 65 vedelgaasi puudutavas temaatikas (seejuures maagaasi ja vedelgaasi valdkonna mitmed standardid kattuvad, otseselt teisi valdkondi käsitlevad standardid võivad puudutada gaasivaldkonda ohutust või näiteks torustike rajamist).

Eesti Gaasiliidu ettepanekute põhjal ja Gaasiliidu spetsialistide panusel või kaastööl on gaasiala standarditest 2015 aastaks tõlgitud ning eestikeelsetena Standardikeskuses kinnitatud ja avaldatud järgmised standardid (standardite autoriõigused on Standardikeskusel, allnimetatud standardeid saab tellida ja osta Eesti Standardikeskusest):


Maagaasi osas:
CEN/TS 15399: 2007 Gaasivarustussüsteemid. Juhised gaasijaotusvõrgu juhtimissüsteemidele.
EVS-EN 1594:2014 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talituslikud nõuded.
EVS-EN 1775:2008 Gaasivarustus. Hoone gaasitorustik. Maksimaalne töörõhk kuni 5 bar. Talituslikud soovitused.
EVS-EN 1776:2000 Gaasivarustuse süsteemid. Maagaasi mõõtejaamad. Funktsionaalnõuded.
EVS-EN 12007-1:2012 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud).

Osa 1: Üldised talituslikud nõuded

EVS-EN 12007-2:2012 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud).

Osa 2: Talituslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar (kaasa arvatud)).

EVS-EN 12007-3:2000 Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud.

Osa 3: Erisoovitused terastorustikele.

EVS-EN 12279:2007 Gaasivarustussüsteemid. Gaasi tarnetorustike rõhureguleerpaigaldised.Talituslikud nõuded.

KONSOLIDEERITUD TEKST

EVS-EN 12327:2012 Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talituslikud nõuded.
EVS-EN 15001-1:2009 Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud.

Osa 1: Üksikasjalikud talituslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele.

EVS-EN 15001-2:2008 Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud.

Osa 2: Üksikasjalikud talituslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele.

EVS-EN 16348-1:2013 Gaasitaristu. Gaasi ülekandetaristu ohutuse juhtimissüsteem (SMS) ja torustiku terviklikkuse juhtimissüsteem (PIMS) gaasi ülekandetorustikele. Talituslikud nõuded.
EVS 884:2005 Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele.
Vedelgaasi osas:
EVS-EN 12817:2010 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite mahuga kuni ja kaasaarvatud 13 m3 kontroll ja ümberkvalifitseerimine.
EVS-EN 12819:2010 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite, suuremad kui 13 m3, kontroll ja ümberkvalifikatsieerimine.
EVS-EN 13952:2007 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi balloonide täitmise protseduurid.

KONSOLIDEERITUD TEKST.

EVS-EN 13776:2013 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi (LPG) paakautode täitmise ja tühjendamise protseduurid.
EVS-EN 14071:2005 Vedelgaasi mahutite ülerõhu kaitseklapid. Abiseadmed
EVS-EN 14570:2014 Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Maapealsete ja maaaluste LPG mahutite varustus.
EVS-EN 1439:2008 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi balloonide kontrolliprotseduurid enne ja pärast täitmist ning täitmise ajal.
EVS-EN 1440:2008+ A1:2012 Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Transporditavate korduvtäidetavate vedelgaasibaloonide perioodiline tehniline ülevaatus.
EVS-EN 1762:2004 Kummist voolikud ja voolikühendused vedelgaasile (vedelas või gaasilises olekus) ja maagaasile rõhuga kuni 25 baari (2,5 MPa). Spetsifikatsioon.
EVS-EN 589:2008 +A1:2012 Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid.